Каталог "Архитектура и строителство" Online   Каталог "Архитектура и строителство"

Начало

Фирми Справочник Статии
|

КАТАЛОГ АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛСТВО | Фирми: а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ю я

 | 

Каталог Архитектура и Строителство Online

Раздел: 01.03 Геодезия, фотограметрия, картография, кадастър

АГРОГЕОМЕТЪР ЕАД
Извършва всички дейности върху земеделски земи и територии от кадастъра на населените места, свързани с проучване, проектиране и трасиране на обекти.

АПЕЛ - ИВАН ИВАНОВ ЕТ
Геодезически измервания, кадастър, земеразделяне, изготвяне цифрови модели на селищни и извънселищни територии.

АРККОНА ООД
Геодезическо и градоустройствено проучване и проектиране. Лицензирани оценители, информационни системи.

АССА 85 ЕООД
Извършване на всички видове геодезически дейности. Дейности по кадастър. Трасиране на обекти. Вертикални планировки. Прецизна нивелация. GPS измервания.

БЛАГОЕВГРАДСКИ КАДАСТЪР ООД
Геодезия, картография, кадастър.

ВЕНАНГ ЕТ
Изработване на кадастрални и регулационни планове, оценки на недвижими имоти и земеделски земи. Вертикално планиране.

ВОДПРОЕКТ АД
Земеразделяне.

ГЕОЗАЩИТА ПЛЕВЕН ЕООД
Геолози и геофизици

ГЕОКАД - 93 ЕООД
Геодезия, информатика и проектиране.

ГЕОКАРТ ЕТ
Геодезия, картография, кадастър, проектиране, консулт.

ГЕОКОРП ООД
Геодезия, кадастър, попълване на кадастъра, проектиране, цифрови модели. Оценки на недвижими имоти.

ГЕОМЕРА М+Р ЕООД
Специализирани геодезически услуги в селищни и извънселищни територии. Трасиране на сгради и съоръжения в строителството. Оценка на недвижими имоти и земеделски земи.

ГЕОПЛАНПРОЕКТ ЕАД
Изработва цифрови кадастрални карти и регистри, топографски карти. Високоточни геодезически измервания. Трасиране на регулационни планове. Вертикални планировки. Възстановяване собствеността на земите и горите. Дигитална фотограметрична дейност.

ГЕОПРЕЦИЗ - ИНЖЕНЕРИНГ ООД
Документация за КК, ПУП, тахиметрия, трасировки, вертикално планиране, изработване на схеми на самостоятелни обекти, инженерно-геодезически измервания за линейни обекти, изследване на пространствени деформации и свлачищни процеси.

ГЕОСОФ ЕООД
Кадастрални планове. Трасировка на регулационни планове. Вертикално планиране. Топографски планове. Изменение на регулация. Инженерна геодезия.

ГЕОСТАРИНЖЕНЕРИНГ ООД
Кадастър и оценки, регулации и вертикално планиране, геодезически работи на акваториите на реки, язовири и континенталния шелф. Геодезически работи при проектиране и строителство на сгради и инфраструктурни обекти. Изследване на деформации.

ГЕОТАК ООД
Геодезия, картография, кадастър.

ГЕОТОТАЛ ООД
Проектиране, кадастър и геодезия. Изследване на деформации. Екзекутивна документация. Подробни устройствени планове. Прецизни геодезически и GPS мрежи и нивелация. Регулации, вертикално планиране. Трасировъчни проекти. Инвеститорски надзор в проектирането

ГЕОХАЙД ООД
Проектиране и изпълнение на геодезически и картографски проекти и GIS. Внедрена система за качество ISO 9001.

ГИС СОФИЯ ЕООД
ГИС София разработва Географска информационна система на Столична община и предоставя данни за кадастъра, регулационните планове и техните изменения, нивелети, функции на сгради, информация за адреси, имена на улици, информация за собственост, релеф.

ДАТАМАП - ЕВРОПА ООД
Обработка на електронни карти за географски информационни системи. Разработки на ГИС за кадастър, градоустройство, администрация, комуникация. Карти, атласи и др. Maxlnfo - софтуерен продукт с колекции карти и база данни за България и по-големите градове.

ДЕСК СД
Кадастрални планове, вертикално планиране, геодезически измервания GPS. Проектиране на пътища, жп линии, линейни обекти. Разработка на специализирани програмни продукти за проектиране.

ДОБРИЧКИ ТЕРИТОРИАЛЕН КАДАСТЪР ЕООД
Земеразделяне, кадастър, оценителска дейност, цифрови модели и геодезически услуги.

ЕУПОС БГ АД
Оператор на собствена мрежа от активни референтни станции и предлага услуги за високоточно определяне на местоположение, като резултат от изчислението на DGNSS данни - диференциални корекции, включително и площни.

ИМИДЖ ООД
Кадастрални карти и планове. Географски информационни системи. Дигитален кадастър. Планове за регулация. Вертикално планиране. Геодезическо заснемане и трасиране. Недвижими имоти - консултиране.

КАДАСТЪР ТИ ЕООД
Трасиране на имотни граници. Геодезическо заснемане за нанасяне в кадастър по чл. 52 от ЗКИР. Вертикално планиране и проектиране. Представителство на фирмите PENTAX, KOLIDA, ROBOTOOLZ, HAUSE. Тотални станции, нивелири, GPS-и, теодолити и аксесоари за тях.

КАДПРОЕКТ ЕООД
Геодезически и кадастрални дейности. Подробни устройствени планове.

КАРТОГРАФИЯ ЕООД
Проектиране и отпечатване на всички видове карти, дипляни, планове на градове, проспекти, плакати, календари, глобуси и релефни карти.

МАПЕКС АД
Геодезически и проектантски услуги в строителството. Устройствено планиране. Кадастрални карти и регистри. Цифрови модели. Географски информационни системи и геоданни.

МЕРИДИАН - 4 СД
Кадастрални, регулационни и нивелационни планове, вертикално планиране, делби, оценки и сделки със земеделски земи и недвижими имоти.

МИЛД ЕТ
Гедезия, картография, вертикално планиране, проектитане, експертни оценки на недвижими имоти.

НАЧКО НАЧЕВ-НН ЕТ
Всички видове геодезически задачи. Вертикални планировки. Регулационни планове. Геодезия в строителството. AutoCAD 2000

ОФИС ЛАЙН 
Представителство на Ротринг, Пеликан и Лайтц - всякакви чертожни материали и пособия, канцеларски материали.

ПАРАЛАКС Б И Б ООД
Геодезия, проектиране, цифрови модели, бази данни. Оценителска дейност.

ПРЕЦИЗНА ГЕОДЕЗИЯ - ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ЕТ
Наблюдения деформация на сгради и съоръжения, кадастрални и регулационни планове. Прецизни трасировъчни работи за монтаж на машини и съоръжения. Планове за земеразделяне.

ПРИЗМА ООД
Проектиране на пътища и ленейни обекти. Геодезия и кадастър, регулация и вертикално планиране. Трасировъчни и картографски проекти.

ПРОЕКТАНТ ЕООД
Проектира жилищни, обществени, стопански и промишлени сгради. Геоложки проучвания, заключения и сондажи, геодезически услуги. Консултантски и посреднически услуги.

РАДКА СТАНЕВА - ТЕРАТРЕЙД ЕТ
Геодезия. Кадастър. Оценки на недвижими имоти. Цифрови информационни системи за земята.

РОДОН ЕТ
Разполага с опитни специалисти, работили в страната и чужбина. Мощни компютри и софтуер за геодезична дейност.

СПЕЛ 96 ООД
Кадастрални карти, вертикално планиране, геодезически работи в строителството, картографски проекти, GIS системи и GPS измервания. Оценки на недвижими имоти.

СПОТ - 91 ЕТ
Геодезически работи в строителството и геодезически услуги, Проектиране. Недвижими имоти. Кадастър.

СТАНИСЛАВ НЕДЕВ ЕТ
Геодезия. Инженерна геодезия, трасировъчни работи. Наблюдение на деформации. Земеразделяне. Компютърни услуги и програмиране.

СТАРОЗАГОРСКИ ТЕРИТОРИАЛЕН КАДАСТЪР ЕООД
Всички видове специализирани геодезически услуги, автоматизация на геодезическата дейност.

ТЕРА ДРИЛ ООД
Геоложки и хидрогеоложки проучвания. Хоризонтални сондажи. Водоснабдителни сондажи. Пиезометри. Проекти и доклади. Полеви изпитания - SPT, CPT, DPH.

ТЕРЕЯ - ВЕЛИКА АТАНАСОВА ЕТ
Геодезия. Кадастър. Консултантски услуги. Вертикална планировка. Промяна предназначението на ползване.

ТОП - ГЕО ЕТ
Геодезически измервания, кадастър, регулация и ГИС.

ЦЕИС ЕООД
Геодезия, кадастър, цифрови модели на кадастрални карти. Инженерна геодезия. Трасировъчни планове. Вертикална планировка. Проектиране на оптични кабели и линейни обекти.

Реклама в този указател - 143 €/година...

Adv : Mailbox

 

Начало

Фирми Справочник Статии
|

© 1993-2013 Символ ООД : Всички права запазени. Полезни връзки

|

Статистика за сайта: