Каталог "Архитектура и строителство" Online   Каталог "Архитектура и строителство"

Начало

Фирми Справочник Статии
|

КАТАЛОГ АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛСТВО | Фирми: а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ю я

 | 

Каталог Архитектура и Строителство Online

Раздел: 02.02 Специализирано строителство. Инженерни съоръжения.

АДРИЯ - 74 ЕФ
Промишлено строителство, ОВ, ВиК, алуминий, автосервизна дейност.

АМАКС ГАЗ ООД
Проектиране, доставка и монтаж на газови и отоплителни инсталации. Газови котли от 9 до 50 kW. Топловъздушни апарати до 100 kW. Газови конвектори до 10 kW. Окомплектовка за инсталации на природен газ и пропан-бутан. Изпарители за пропан-бутан.

АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ ЕАД
Инженеринг и комплексно изграждане на обекти. Производство и монтаж на метални конструкции, нестандартно оборудване, тръбопроводи, съдове под налягане, резервоари. Строително-монтажни, електромонтажни, топлоизолационни дейности. Контрол на метала.

БАЛКАНИ - ЛК ЕООД
Изгражда и ремонтира обекти от нефтохимическата промишленост. Изработва металоконструкции и нестандартно оборудване. Извършва металообработка.

БАЛКАНКАР 
Производство и износ на електро- и мотокари.

БЕТОН РУСЕ ООД
Строителна и инвеститорска дейност, производство на всички видове строителни, бетонови разтвори. Производство на дребни строителни елементи и търговия със строителни материали.

БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ ЕООД
Строителство и ремонт на пътища, улици, светофарни и елсъоръжения. Хоризонтална и вертикална маркировка. Производство на инертни материали, асфалтови смеси и декоративна растителност. Услуги със специални строителни машини и автотранспорт.

БУЛЛИП 
Изграждане на силози, навеси за съхранение и почистване на зърно. Самопочистващ нисконапорен филтър за капково напояване.

БУЛЛИП 
Изграждане на силози, навеси за съхранение и почистване на зърно; самопочистващ нисконапорен филтър за капково напояване.

ВЗРИВСТРОЙПРОЕКТ ООД
Проектиране и изпълнение на взривни работи за строителството. Събаряне на сгради и съоръжения. Взривни работи на кариери, канали и други скални изкопи. Разчистване на строителни отпадъци. Пиротехника и фойерверки.

ВСС - 90 ООД
Представител в България на западни фирми, производители на машини, съоръжения и инструменти за газокислородно, защитногазово и плазмено заваряване и рязане, вкл.добавъчни материали, стомани и прокат, бояджийска техника, високоповдигащи хидравл. платформи.

ГАЗСТРОЙМОНТАЖ ЕАД
Изграждане и проектиране на нефтопроводи и водопроводи. Газифициране на промишлени обекти и населени места. Външноикономическа и инженерингова дейност.

ГАРАНТПРОЕКТСТРОЙ ООД
Строителство. Производство на бетонови виброелементи. Бетонови и варови разтвори.

ГЕОСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ООД
Строителен монтаж. Ремонт и строителство на подкранови пътища и повдигателни съоръжения. Геодезическа дейност.

ДЕБЕЛТ ИНЖЕНЕРИНГ АД
Комплексна инженерингова дейност. Проектиране, изграждане и доставка на машини и съоръжения. Въвеждане в експлоатация на обекти в сферата на строителството, машиностроенето, екологията и металургията.

ДОМОСТРОЕНЕ ПЛОВДИВ ЕАД
Сглобяемо и монолитно строителство на жилищни сгради, промишлени халета и други.

ЕКО ЕООД
Проектиране и строителство на стоманени сгради и складове.

ЕЛДЕ 2000 ЕООД
Строителство на водоснабдителни и канализационни мрежи, хидротехнически и хидромелиоративни мрежи, съоръжения и инсталации. Благоустройствена инфраструктура. Система на управление по EN ISO 9001:2008.

ЕЛЕКТРА - АСЕН СИДЕРОВ ЕТ
Проектиране, строителство, инженеринг в благоустройствената и транспортната инфраструктура. Консултантски услуги за изготвяне и реализация на проекти по структурните фондове на ЕС. ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:1999(2002).

ЕЛСТРОЙ ЕООД
Проучване и проектиране. Електромонтаж и строителство на електрически уредби, кабелни линии и въздушни електропроводи до 400 kV.

ЕМИР - 99 ООД
Електромонтаж, изграждане и ремонт на всички видове елсъоръжения и инсталации високо и ниско напрежение, водоснабдяване и канализация. Капково напояване и строителство.

ЕМУ - ПЕРНИК ООД
Проектиране и електроизграждане на трафопостове, електропроводни, въздушни и кабелни линии - високо, средно и ниско напрежение.

ЗАВОД ЗА УНИКАЛНИ МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ - КРЕМИКОВЦИ АД
Производство на метални конструкции за промишлено, транспортно и гражданско строителство. Заготовка от метални конструкции по заявки. Стоки за бита от метал.

ИНЖСТРОЙ - ВРАЦА ЕООД
Изграждане на инженерна структура в областта и страната. Благоустройствено и комуникационно строителство.

ИНТЕГРАЛ АДЗ ЕТ
Строителство и проектиране на подземни и ВиК съоръжения. Строително -ремонтни деиности , техническа поддръжка.

КАЛОРИЯ - ВИКТОР КИРИЛОВ ЕТ
Проектиране, строителство и узаконяване на външни топлопроводи и абонатни станции. Машинен изкоп и строителна механизация.

КЛИМАТЕТ ЕТ
СУШИЛНИ ЗА ДЪРВЕСИНА - проектира и изгражда ЕТ КЛИМАТЕТ. Изработва КОТЛИ на твърдо гориво радиатори по размери на клиента.

КОНСУЛТАНТСКА ГРУПА ГЕОЕКОПРОЕКТИ 
Инженери консултанти - инженерна геология, хидрогеология, минна ХГ, инженерна геоекология. Проучване, проектиране, геоинженеринг.

КОЦЕВ - ИНВЕСТ ООД
Цялостно строителство на жилищни и промишлени сгради и съоръжения.

ЛИЛИЯ ХИВ ООД
Изграждане на котелни централи, тръбопроводи за пара и гореща вода, технологични тръбопроводи, газопроводи, газови инсталации, метанстанции, термопомпени инсталации, отопление, вентилация, климатизация, когенератори.

МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ - ПЛОВДИВ АД
Метални профили и метални конструкции за промишлени сгради, газостанции, спортни съоръжения, търговски комплекси, многофункционални зали. Инженеринг.

МИКС - КОНСТРЪКШЪН ООД
Производство на стоманобетонови елементи за мостови, пътнотранспортни и инженерни съоръжения.

МИНСТРОЙ - РОДОПИ АД
Проучване, проектиране и извършване на всички видове минно, хидротехническо и пътно строителство. Монтаж и възстановяване на елуредби, въздушни и кабелни линии до 35 kV и тръбопроводи за пара.

МИРСА ЕФ
Строителство на телефонни канални мрежи и монтаж на кабели.

Н СИЕ Х - КЪЧЕВИ ООД
Производство и монтаж на всички видове метални сгради. Сухо строителство. Внос и дистрибуция на термоизолационни панели.

НЕИ - НОВИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ ООД
Производство и монтаж на слънчеви колектори за топла вода, електрически, водоводни и пароводни бойлери, топлообменници, затворени разширителни съдове, резервоари, абонатни станции.

ОК - МАРКОВИ ООД
Проектиране, изграждане, реконструкция и модернизация на водоохладителни кули.

ОХЛАДИТЕЛНИ КУЛИ 
Проектиране, изграждане и ремонт на всички видове охладителни кули. Доставка на оборудване за охладителни кули

ПОДЗЕМНО СТРОИТЕЛСТВО ЕООД
Изпълнява подземни и надземни инженерни съоръжения за инфраструктури, тунели, заготовки и монтаж на металоконструкции и съдове, пусково-наладъчни работи.

ПРОЕКТ КОНСУЛТ - СМ ООД
Проектиране и строителство на телекомуникационни мрежи. Мрежи ниско напрежение. Газоснабдяване. Разполага с модерна техника и високотехнологично оборудване за извършване на СМР и за тясно специализирани дейности. ISO 9001:2000 под акредитацията на UKAS.

РЕЛИНА ЕООД
Изграждане и реконструкция на въздушни и кабелни линии до 110 кV, улично осветление, жп, трамвайни и тролейбусни контактни мрежи. Електрообзавеждане. Монтаж на комуникационна апаратура за дистанционно отчитане на електромери.

РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ КЪМ БДЖ 
Ремонт и строителство на ж.п. мостове и съоръжения; преустройство на ж.п. тунели; строителство, монтаж и ремонт на вагонни везни; ремонт на тежка пътна механизация и леки строителни машини.

СИНТРА - 8 СД
Проектира и изпълнява : селищни и междуселищни телефонни кабелни линии; третични телефонни инсталации в сгради. Предлага механизация и транспортни услуги.

СТИЛЪ 
Специализирани хидроизолации, предпазни покрития от агресивни среди, проектно-проучвателна дейност.

СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ АДВАЛ - СТРОЙИНЖЕКТ 
Строителство на тунели по нов австрийски метод - пътни, жп тунели, метротунели и хидротехнически тунели, метални конструкции, бетонови възли, тунелни хидравлични кофражи.

СТРОИТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ 
Строеж на селскостопански сгради, транспортни услуги.

СТРОЙИНЖЕКТ АД
Специално ниско строителство. Укрепване на дълбоки изкопи, шлицови стени, пилотни конструкции, анкери, инжекционни работи.

ТОПКИДИС ООД
Изпълнява гипсова машинна мазилка KNAUF. Фасадни термосистеми ТЕРАНОВА.

ТОПЛОВОДСТРОЙ 
1. Външни топлопроводи; 2. Дворни топлопроводни мрежи; 3. Абонатни станции; 4. Топлоизолация; 5. Външни водопроводни и канализационни мрежи. Вътрешни водопроводни и отоплителни инсталации

ТРАКИЯ - РМ ЕООД
Изграждане на екологични обекти. Строителна механизация. Вътрешен и международен транспорт. Селскостопански и сондажни услуги.

ТРИАДА ИНЖЕНЕРИНГ 
Проектирне, производство и монтаж на метални конструкции. Специализация в пространствените тръбно-структурни конструкции, тип "мархи".

ФЕНИКС - АРАБАДЖИЕВИ ООД
Пробивно-взривни работи. Проектиране. Земнонасипни работи. Високо и пътно строителство. Транспортни услуги.

Реклама в този указател - 143 €/година...

Adv : Mailbox

 

Начало

Фирми Справочник Статии
|

© 1993-2013 Символ ООД : Всички права запазени. Полезни връзки

|

Статистика за сайта: