Каталог "Архитектура и строителство" Online   Каталог "Архитектура и строителство"

Начало

Фирми Справочник Статии
|

КАТАЛОГ АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛСТВО | Фирми: а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ю я

 | 

Каталог Архитектура и Строителство Online

Раздел: 08.02 Строителен надзор

АГРОВОДИНВЕСТ ЕАД - КЛОН БУРГАС 
Извършване на инженерингови консултантски услуги. Строителен надзор. Изготвяне на оценки за съответствие. Промяна предназначението на земята. Инвеститорски контрол. Супервайзерство. Защита интересите на инвеститора.

АГРОВОДИНВЕСТ СОФИЯ ЕАД
Строителен надзор и оценка на проекти - лиценз № 000270/25.11.2004 г.

АЙГЕР - ТАЛАСАКРА ООД
Упражняване на строителен надзор, изготвяне на оценка за съответствието на инвестиционните проекти за всички видове строежи. Консултантска дейност.

АРКА - 2000 ООД
Фирмата е лицензирана за извършване на независим строителен надзор в проектирането и строителството за жилищни, обществени, производствени, хидротехнически съоръжения и др.

АТЛАС КОНТРОЛ ЕООД
Упражняване на консултантска дейност (оценки за съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и строителен надзор).

Б. И. С. ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
Строителен надзор в строителството с правомощия за всички видове строежи. Консултантски услуги в проектирането и инвестирането. Оценка на имоти. Узаконяване на строежи и преустройства. Оценка на имоти.

БЕСТ 7 ООД
Независим строителен надзор в проектирането и строителството на жилищни, промишлени сгради и съоръжения. Инвеститорски контрол. Експертни оценки и консултантски услуги.

БЕСТ 7 - КОНТРОЛ НИКОЛОВ и СИЕ ООД
Независим строителен надзор в проектирането и строителството на жилищни, промишлени сгради и съоръжения. Инвеститорски контрол. Експертни оценки и консултантски услуги.

БИЛДКОНСУЛТ ООД
Лиценз № ЛК 000066/10.06.2004 г. Оценка на съответствието на инвестиционни проекти и строителен надзор. Инвеститорски и технически контрол. Експертни оценки. Консултантски и информационни услуги. Търгове и конкурси.

БИЛДКОНСУЛТ ЕНД КО ЕООД
Упражняване на строителен надзор, изготвяне на оценка за съответствието на инвестиционните проекти за всички видове строежи. Консултантска дейност. Експертни оценки. Инвестиционен контрол.

БУРГАСИНВЕСТ ООД
Строителен надзор, инвеститорски контрол, консултантски услуги и проектиране в строителството. Скенер, плотер АО. Лицензирани оценки на недвижими имоти, земеделски земи, машини, съоръжения и насаждения.

ВЕКТОР - 1 ООД
Строителен надзор в строителството на жилищни сгради, всички видове строежи с обществено предназначение и всички видове строежи с производствено предназначение. Инвеститорски контрол. Експертни оценки. Консултантски услуги.

ВИГ - ММ ООД
Консултантска фирма в проектирането и строителството. Оценки за съответствие на инвестиционни проекти. Строителен надзор. Инвеститорски контрол.

ВОДОКАНАЛИНВЕСТ ЕООД
Инвестиране и контрол на водоснабдителни системи и хидротехническо строителство. Строителен надзор в проектирането и строителството на водоснабдителни системи и пречиствателни съоръжения. Доставка на нестандартно и специфично оборудване.

ГЕОС ООД
Независим строителен надзор в проектирането и строителството на всички видове строежи. Експертни оценки на движимо и недвижимо имущество. Посредничество при покупки и продажби на недвижими имоти. Консултантски услуги.

ГЛОСА ЕООД
Строителен надзор. Супервайзер. Защита интересите на инвеститорите. Консултантски услуги в областта на строителството.

ЕДЕЛ ООД
Строителен надзор в проектирането и строителството.

ЕЛБО ЕООД
Консултантска фирма в проектирането и строителството. Оценки за съответствие на инвестиционни проекти. Строителен надзор за всички видове строежи. Консултации.

ЖЕКО ЕВТИМОВ ЕТ
Строителен надзор - оценка на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на надзор по време на строителството.

ЗТ КОНСУЛТ ЕООД
Лиценз № ЛК - 000339/29.04.2005 г. Консултантска дейност за оценяване съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор. Инвеститорски контрол. Управление на проекти.

ИКЮИ КОНТРОЛ/ЕЙ БИ ЕС ГРУП ООД
Консултантска дейност, технически контрол и оценка на съответствието на инвестиционни проекти, строителен надзор, инвеститорски и банков контрол.

ИЛИЕВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
Консултантска дейност. Оценка за съответствие на инвестиционните проекти. Строителен надзор.

ИМОТИ 99 ООД
Строителен надзор.

КА - КОНСУЛТ ООД
Консултантска фирма в проектирането и строителството. Оценки за съответствие на инвестиционни проекти. Строителен надзор. Инвеститорски контрол.

КАМЕН ГАНЧЕВ ГАНЧЕВ ЕТ
Консултантски услуги за инвестиционни проекти. Строителен надзор на жилищни, обществени, промишлени сгради и инженерна инфраструктура.

КОМПЛЕКТ КОНСУЛТ ООД
Строителен надзор.

КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ - ЦАНОВА ЕООД
Доклади за оценка на съответствие на инвестиционните проекти. Строителен надзор при преустройства и ново строителство за всички видове строежи. Узаконяване. Технически паспорт на сгради. Консултации. Енергийно обследване на сгради и изготвяне на паспорти.

КОНСУЛТАНТСКА ИНЖЕНЕРНА ГРУПА ООД
Оценки на съответствието на инвестиционни проекти и строителен надзор. Консултантски услуги. Инвеститорски контрол. Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради.

КОНСУЛТСТРОЙ ЕООД
Строителен надзор.

КОНТРОЛ ИНВЕСТ ООД
Консултантска фирма в проектирането и строителството. Оценка на съответствието. Строителен надзор. Консултантски услуги. Инвеститорски надзор.

КОСТОВ И СИНОВЕ ООД
Консултантски услуги в строителството. Оценка на съответствието на инвестиционните проекти. Строителен надзор. Оценка на недвижими имоти.

ЛАРГО КОНСУЛТ 
Независим строителен надзор в строителството на жилищни и обществени сгради.

ММВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
Строителен надзор на жилищни, обществени и производствени сгради, благоустройствени съоръжения, подземни и надземни проводи.

МУТИ - ИНВЕСТ ООД
Оценяване съответствието на инвестиционните проекти. Строителен надзор в строителството и други дейности, свързани с проектирането и строителството.

НЕДЯЛКО КАЦАРОВ ЕТ
Строителен надзор. Техническо ръководство, инвеститорски контрол и консултации в строителството.

НИКСИ - НИКОЛАЙ НАЧЕВ 
Първата в страната фирма за независим строителен надзор в проектирането и строителството на всички видове дейност - 100% гаранция интересите на инвеститора.

НОВОСТРОЙ КОНТРОЛ ООД
Мобилна строително-изпитвателна лаборатория, акредитирана по EN 17025 за контрол на строителни материали и конструкции. Изпитване на бетон, стомана, почви, бои и лакове. Паспортизация на сгради.

НСН - СТЕФАН СТЕФАНОВ ЕТ
Строителен надзор. Техническо ръководство и инвеститорски контрол, ценообразуване, оферти, търгове, конкурси. Оценка на имоти и ДМА, консултации. Управление и анализ на инвестиции.

НТСС - КОНСУЛТИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
Оценка на съответствие на инвестиционни проекти. Консултантска дейност в строителството. Строителен надзор. Експертизи. Строителни конструкции, свлачища.

ОРСТАТ - НАДЗОР ООД
Строителен надзор и технически контрол. Лиценз - СК564. Консултантски услуги в областта на инвестициите, проектирането и строителството. Член на БААИК и FIDIC.

ПРЕСПА ЕООД
Строителен надзор. Защитава интересите на инвеститора. Консултантски услуги.

ПРИМА КОНСУЛТ ООД
Надзор в проектирането и строителството. Инвеститорски контрол. Ценообразуване на строителни обекти. Промяна статута на земеделски земи и гори.

ПЪТИНВЕСТИНЖЕНЕРИНГ АД
Консултантски услуги и строителен надзор в проектирането и строителството. Извършване на лабораторни изпитания на строителни материали (цимент, бетон, инертни материали, битум, стомана и други) в акредитирана лаборатория.

ПЪТКОНСУЛТ 2000 ЕООД
Свидетелство № СК-319 - 2е, 2ж, 2о, 3а, за упражняване на НСН при проектиране и строителство: пътно строителство, улици в населени места, жп строителство, гари, пристанища, летища, мостове, тунели, елмрежи до 110 kV, централи с ограничение, подстанции.

РЕПЕР - 1 ООД
Независим строителен надзор в проектирането и строителството.

РУСЕНСКА СТРОИТЕЛНА БОРСА ООД
Лиценз № ЛК 000227/20.12.04. Оценка на съответствието на инвестиционни проекти и строителен надзор. Инвеститорски и технически контрол. Експертни оценки. Консултантски и информационни услуги. Търгове и конкурси.

СНИК ЕООД
Лицензиран строителен надзор, строително консултиране, оценка на проекти и инвеститорски контрол във всички области на строителството. Офиси в Шумен и Пловдив. Лицензирана система по ISO 9001:2000.

СОФПРОЕКТ СВЕТА СОФИЯ 
Технически контрол в проектирането. Строителен надзор в строителството. Узаконяване на жилищни, обществени и промишлени сгради. Консултантски услуги.

СТРОЙ - КОНТРОЛ ЕООД
Строителен надзор, оценки за съответствието на инвестиционни проекти. Консултантски услуги.

СУПЕР В 99 ООД
Консултант (строителен надзор) с лиценз №ЛК-000206/29.10.2004 година. Технически контрол. Проектиране на жилищни, обществени, промишлени сгради, подземна и надземна инфраструктура, газопроводи и всички строежи от I до VI категория.

СУПЕР К ООД
Консултант (строителен надзор) с лиценз №ЛК000574/13.07.2007 г. Технически контрол. Проектиране на жилищни, обществени, промишлени сгради, газопроводи и всички строежи от I до VI категория. Геодезически дейности.

Т 7 КОНСУЛТ ЕООД
Управление на проекти. Строителен надзор в строителството, проектиране, инвеститорски контрол и енергийно обследване на сгради. Лицензирана система по ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007. Удостоверение за обследване за енергийна ефективност и сертифициране.

ТДК КОНТРОЛ - СТ. КАТЪРОВА ЕТ
Оценки за съответствие на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор. Консултантска дейност.

ТЕКТОН - СХ ЕТ
НСН при проектирането на: жилищни сгради, строежи с обществено предназначение, геозащитни мероприятия, противосвлачищни и брегоукрепителни съоръжения.

ТЕСТ КОНСУЛТ ООД
Притежава пълен лиценз по упражняване на НСН в проектирането и строителството за всички видове строежи посочени в чл. 25 от ПОФЗЛУНСН/ ДВ бр. 56 от 1999г.

ТЕХНО НАДЗОР ООД
Пълен лиценз за строителен надзор и изготвяне на доклади за всички видове строежи с обществено и производствено предназначение. Инвеститорски контрол. Консултантски услуги и експертни оценки в областта на строителството. Узаконяване на строежи.

ТИ - КОНСУЛТ ЕООД
Консултантска дейност. Оценка за съответствие на инвестиционни проекти. Строителен надзор. Инвеститорски и технически контрол. Лицензирани оценки на недвижими имоти. Геодезически и кадастрални дейности.

УЛПИЯ ЕСКУС 99 ООД
Консултантска дейност в проектирането и строителството, оценка на съответствието на инвестиционните проекти, технически контрол по част конструктивна на ИП. Строителен надзор.

ЮНИОН БИЛДИНГ ООД
Изготвяне на комплексни доклади за оценяване съответствието на проектната документация. Осъществяване на строителен надзор в строителството и консултантски услуги в проектирането и строителството.

Реклама в този указател - 143 €/година...

Adv : Mailbox

 

Начало

Фирми Справочник Статии
|

© 1993-2013 Символ ООД : Всички права запазени. Полезни връзки

|

Статистика за сайта: