Каталог "Архитектура и строителство" Online   Каталог "Архитектура и строителство"

Начало

Фирми Справочник Статии
|

КАТАЛОГ АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛСТВО | Фирми: а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ю я

 | 

Каталог Архитектура и Строителство Online

Раздел: 08.03 Комплексно обследване, експертизи, консултации и експертни оценки

АЛФЕЙ ЕООД
Орган за контрол. БСА 223. Електро, вентилация. Микроклимат, осветеност, шум. Служба по трудова медицина. Обучение по ЗБУТ, координатори в строителството. Разработване на ISO системи.

БАЛМЕР ИНЖЕНЕРИНГ ООД
Комплексно обследване и експертизи на сгради и съоръжения. Проучване, проектиране, консултации.

БУРГАСИНВЕСТ ООД
Строителен надзор, инвеститорски контрол, консултантски услуги и проектиране в строителството. Скенер, плотер АО. Лицензирани оценки на недвижими имоти, земеделски земи, машини, съоръжения и насаждения.

ВИАЛ - М ЕООД
Експертни оценки на сгради и съоръжения. Технически становища. Узаконяване. Проектиране на жилищни, обществени и промишлени сгради, търговски обекти.

ДУПАЛОВ ООД
Оценки на недвижими имоти. Количествени сметки на сгради и съоръжения. Определяне на идеални части за отделни обекти в жилищни сгради.

ЕВРОЛЕКС БЪЛГАРИЯ ООД
“Евролекс България” ООД е консултантско дружество, което предоставя високопрофесионални бизнес правни, финансови и счетоводни услуги на български и чуждестранни компании и физически лица при осъществяването на тяхната дейност в множество сектори.

ЕЛЕКТРОТЕСТ ЕТ
Еллабораторни измервания на мълниезащитни и заземителни инсталации, импеданс, елуредби и кабели до 20 KV, дефектно-токови защити. Квалификационни групи за електро- и неелектротехнически персонал. Узаконяване на нови обекти. Акредитация и разрешителни.

ЕСТЕЙТ ЕКСПЕРТ ЕООД
Проучване и проектиране на жилищни, обществени, търговски, производствени и други обекти. Оценки на цели предприятия, недвижими имоти, машини и съоръжения. Технически контрол по част конструктивна на инвестиционните проекти.

ЕФЕКТ КОНСУЛТ ООД
Обследване на енергийна ефективност, изготвяне на енергийни паспорти. Проектиране и изграждане на възобновяеми енергийни източници, електроизграждане, отоплителни и климатични инсталации.

ИНВЕСТА СМОЛЯН ООД
Независим строителен надзор в проектирането и строителството. Технически и инвеститорски контрол. Лицензирани оценки на предприятия, недвижими имоти и МиС. Ценообразуване. Консултации.

ИНВЕСТОР АД
Управление на инвестиционни проекти. Финансови консултации и бизнес планове. Лицензирани оценки и експертизи на недвижими имоти и дълготрайни материални активи. Консултации и посредничество при сделки с недвижими имоти.

ИНЖЕНЕРИНГСЕРВИЗ - СОФИЯ ООД
Консултантска дейност. Оценки - бизнес, приватизационни, застрахователни, експертни. Концесионни анализи. Екологични анализи и ОВОС. Финансови анализи и мениджмънт. Консултации при инвестиране, сливане, разделяне. Строителен надзор и технически контрол.

ИНЖЕНЕРНО БЮРО ЦВЯТ ЕООД
Експертни оценки на сгради и съоръжения. Технически становища. Узаконяване. Проектиране на стоманобетонови и стоманени конструкции.

КИСЬОВ И КО ЕООД
Оценка на риска и пожарната обезопасеност на обекти. Проектиране и оценка на проекти за съответствието им с противопожарните норми. Пожаротехнически експертизи. Изготвяне на документи по противопожарна охрана.

ЛОТ - КОНСУЛТ ЕООД
Служба по трудова медицина. Лабораторни измервания на параметрите на работната среда. Оценка на здравния риск. Електролаборатория. Курсове по електробезопасност. Обучение по ЗБУТ. Профилактични медицински прегледи.

МАРИО ХРИСТОВ 
Патентноправни консултации и услуги. Представителство пред българското Патентно ведомство. Бизнес оценки на нематериални активи.

МАСТЕР КОНСУЛТ ЕООД
Член на консорциум Masters Group. Организация и управление на строителството.

НОВОСТРОЙ КОНТРОЛ ООД
Мобилна строително-изпитвателна лаборатория, акредитирана по EN 17025 за контрол на строителни материали и конструкции. Изпитване на бетон, стомана, почви, бои и лакове. Паспортизация на сгради.

ТАЛАСАКРА ЕООД
Обследване на енергийна ефективност на жилищни сгради и промишлени системи. Изготвяне на енергийни проекти и паспорти. Консултантски услуги в областта на енергийната ефективност.

ТКМ - 2000 ЕООД
ТКМ ЕООД подготвя за: сертификация по ISO 9001 - 2000, акредитация на лаборатории, оценка на съответствието на продукти знак СЕ (CD).

Реклама в този указател - 143 €/година...

Adv : Mailbox

 

Начало

Фирми Справочник Статии
|

© 1993-2013 Символ ООД : Всички права запазени. Полезни връзки

|

Статистика за сайта: